Algemene voorwaarden Buiter Electronics BV

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Buiter Electronics BV, nader te noemen BE met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door BE van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van BE zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.
d. BE behoudt zich het recht voor om te plaatsen inhoud te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 2 OFFERTES/ TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Alle offertes van BE, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. BE kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.
b. Eerst door schriftelijke bevestiging door BE van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

Artikel 3 DUUR OVEREENKOMST
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Voor eenmalige agendapunten/advertentieruimte geldt een beperkte duur van 1 dag , 1 week, 3 weken of 4 weken tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 PRIJZEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.
b. Genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW.
c. Indien wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten met zich meebrengen, is BE gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle genoemde prijzen op basis van driemaandelijks termijn.

Artikel 5 BETALING / INCASSO
a. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk voor de plaatsing van de uiting.
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. BE is alsdan gerechtigd levering van haar diensten op te schorten en eventuele schade op de opdrachtgever te verhalen. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
c. 
d. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van BE op de opdrachtgever direct opeisbaar.
e. De opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar aan BE. Na het verstrijken van deze termijn stemt de opdrachtgever in met het gefactureerde bedrag.
f. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
g. Zonder voltooide betaling er geen sprake van een overeenkomst.

Artikel 6 OVERMACHT
a. In geval van overmacht heeft BE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BE niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel BE als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interesten.
b. Indien BE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BE gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 7 DERDEN
a. BE is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden door derden te doen verrichten.
b. Voor schade, kosten en interesten als gevolg van handelen of nalaten van derden is BE niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart BE tegen iedere aanspraak die derden jegens haar zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesten, ontstaan als gevolg van werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
a. BE is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BE, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. BE is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht. b. BE is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BE, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst of immateriële schade. c. De aansprakelijkheid van BE is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van €5.000,-. BE is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

Artikel 9 ONTBINDING
a. BE is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien;
- de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
- na het sluiten van de overeenkomst BE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
-de opdrachtgever zijn/ haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
- de opdrachtgever in staat van surseance van betaling of faillissement wordt verklaard; en/of
-de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegd is over zijn/haar vermogen.

Artikel 10 VRIJWARING
a. De opdrachtgever vrijwaart BE tegen alle aanspraken voor schadevergoeding of claims, hoe dan ook genaamd, waaronder begrepen elke vermogensachteruitgang bij BE, als gevolg van claims of aanspraken van derden, waartegen BE, de ondergeschikten van BE en door BE gebruikte derden zich niet op de in deze voorwaarden en/of de overeenkomst voorkomende bepalingen kunnen beroepen.
b. Indien de opdrachtgever aan BE informatiedragers, elektronische bestanden, of software en dergelijke verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
a. BE zal door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. BE is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de opdrachtgever aan haar verstrekte materialen of producten. Alle risico's tijdens productie en bewaring komen voor rekening van de opdrachtgever, die dit risico desgewenst dient verzekeren.
b. De opdrachtgever is gehouden BE uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst in te lichten over de eigenschappen en bewerkingen van door haar versterkte materialen of producten. Tevens is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat er voorafgaande aan de verstrekking aan BE van een kopij, een tekening, een ontwerp, een fotografische opname, een informatiedrager en dergelijke, een duplicaat daarvan wordt gemaakt. Indien tijdens de bewaring zaken verloren gaan, of onbruikbaar worden, om welke reden dan ook, dient de opdrachtgever op verzoek van BE een nieuw exemplaar te verstrekken.
c. De opdrachtgever is gehouden rechtmatig eigenaar te zijn van de aangeleverde zaken dan wel beeldrecht te bezitten van deze. BE wijst elke aansprakelijkheid en claims over aangeleverde inhoud van de hand.

Artikel 12 BESCHIKBAARHEID DISPLAY BIJ CALAMITEITEN, INCIDENTEN OF RAMPEN
a. De zuil van BE wordt in het kader van het algemeen belang en/of de veiligheid bij grote incidenten, calamiteiten of rampen ter beschikking gesteld aan overheidsinstanties. BE bepaalt wanneer sprake is van bovenstaande. De beschikkingstelling geldt in dat geval voor maximaal 24 uur. Hiervoor wordt geen vergoeding verrekend met de opdrachtgever.
b. Bij het langer dan 24 uur ter beschikking stellen van de displays van BE aan overheden in situaties als hierboven genoemd, wordt de verminderde weergavetijd in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur aan de opdrachtgever.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT
Elke rechtsverhouding tussen BE en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 14 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met BE, of een overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen, met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van BE.

Artikel 15 INHOUD
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om discriminerende, opruiende of provocerende uitingen te plaatsen op de zuil.

b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming inhoud van derden aan te dragen voor advertentieruimte en/of agendapunten

Artikel 16 VERDELING AGENDAPUNTEN/ADVERTENTIERUIMTE
a. BE past een verdeling van advertentieruimte toe op basis van de beschikbare advertenties/agendapunten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
b. Aangeboden "views per uur" voor advertenties zijn minimum aantal keren dat een advertentie gedurende 3 a 4 seconden zichtbaar is.
c. Het aantal "views per uur" is het aantal zichtbare momenten geldend voor elke 60 minuten

 Artikel 17 ZICHTBAARHEID AGENDAPUNTEN/ADVERTENTIERUIMTE
a. Voor alle overeenkomsten geldt een effectieve zichtbaarheid tussen 07.00uur en 21.00uur (14 uur) tenzij anders is overeengekomen
b. Voor alle overeenkomsten geldt dat content alleen getoond wordt op de zuil zijde dat zichtbaar is bij het binnen rijden van het dorp
c. Indien voor korte/lange duur de zuil zijde dat zichtbaar is bij het uitrijden van het dorp gebruikt wordt kunnen hier geen rechten aan worden ontleent.